استاتید برتر آموزشگاه سیمیا

منتخب زیست ترکیبی کنکور
عضو هیِت آکادمی دانشگاه شهید بهشتی
مولف 4جلد کتاب زیست شناسی اندیشه نو
دانش آموخته دانشگاه خوارزمی
استاد اشکان حجازی فر
منتخب زیست ترکیبی کنکور
مشاور برتر مدارس نمونه دولتی استان تهران
مشاور ویژه آموزشگاه های خصوصی استان تهران
مشاور راهنما کانون فرهنگی آموزش(قلم چی)
مدرس شیمی مدارس و آموزشگاه ها
مهندس محمد اژدری
مشاوره تحصیلی ،کنکور و انگیزشی